субота, 16. јануар 2016.

СУРЧИН - КАНАЛ ГАЛОВИЦА, ПРИМЕР ЗАГАЂЕНЕ ВОДЕ


Zaga}ewe vode je kontaminacija vodenih sistema - reka, jezera, okeana, izdana  i podzemnih voda. Zaga|ene vode se javqaju kad zaga|iva~i  direktno ili indirektno ispu{taju u vodu bez adekvatnog tretmana za uklawawe {tetnih jediwewa.
Te{ki metal, nafta, otpaci iz klanica, pepeo iz termoelektrana  glavni su izvori zaga|ewa reka u Srbiji. Dodajmo na to i  neure|ene deponije i ilegalno pra`wewe septi~kih jama. Tako|e na{i najve}i gradovi ispu{taju nepre~i{}ene otpade vode direktno u reke jer ne poseduju postrojewa za pre~i{}avawe otpadnih voda.
Kanal Galovica je direktno povezan sa Savom i jedan je od primera zaga}enih vodenih povr{ina. Sedamdesetih i osamdesetih godina kanal je bio izuzetno bogat ribom, ali je zbog neodr`avawa i zaga|ewa |ubrivom sa farme sviwa danas u velikoj meri zatravqen.
Na jedanaestom kilometru leve obale, 2006. godine Galovica je bila preplavqena mrtvom ribom koja je, prema prepostavkama vodoprivrednih inspektora, uginula od organskih materija ispu{tenih iz obli`we klanice.

Jelena Kujovi}
7. razred
Osnovna {kola ,,Vuk Karaxi},,

Sur~in


Нема коментара:

Постави коментар