субота, 16. јануар 2016.

СТАРА ПАЗОВА - ЗАГАЂЕЊА, ЕВО РЕШЕЊА!


Svakoga dana oko nas mo`emo videti ru`ne prizore zaga|ene okoline. Na na{im ulicama i {kolskim dvori{tima su ba~ene fla{e, ~epovi, pocepane kese i papiri. Za{to tako kada mo`e i druga~ije?

  

Na{a `eqa je da `ivimo u ure|enoj okolini punoj cve}a i zelenila. U tome se trudimo od prvog razreda da svojim primerom poka`emo {ta `elimo i kako treba drugi da postupaju. Sada smo u~enici ~etvrtog razreda i bavimo se ure|ewem {kolskog dvori{ta, u~ionica, podr`avamo Pokret gorana, pravimo plakate, ~istimo dvori{te i odla`emo otpad u namenske kontejnere, a posebno volimo da od recikla`nog materijala, na ~asovima likovne kuluture, preoblikujemo predmete u ineteresantna likovna re{ewa. Plasti~ne fla{e, ~epovi, stari CD-ovi preoblikovani i sme{teni  su na {kolske panoe.
Da li baciti kartonske kutije od jaja? Ne, nikako. Recikla`na novogodi{wa jelka je re{ewe. Stara probu{ena lopta, malo ~epova... i  ukra{avawe. Nije sramota svojim primerom pokazati kako se ~uva okolina. Pokupiti papire, kese, suve grane i tako {kolskom dvori{tu dati novo lice. Svaki sakupqeni ~ep je bio prilog humanitarnoj akciji ali i doprinos o~uvawu okoline od plastike koja se te{ko razgra|uje.
Naravno da znamo ~emu slu`e {areni kontejneri u {kolskom dvori{tu. Ubaci plasti~nu fla{u, zatvori i u`ivaj u ~istom dvori{tu. Da nam u~ionica bude lepa sadimo, zalivamo i negujemo biqke. Verujte nije te{ko, a bi}e lepo i prijatno svima.
                                  
Natalija @akula
Tijana Todorovi}
4. razred
Osnovna {kola ,,Bo{ko Palkovqevi} Pinki,,

Stara Pazova
Нема коментара:

Постави коментар