субота, 16. јануар 2016.

БУКОВАЦ - ОРГАНСКА ХРАНА СА ПУНО ТРУДА
U na{oj {koli postoji organska ba{ta koja je na{ ekolo{ki kutak. U~iteqice nas u~e za{to je ona bitna i svaki put se radujemo kada smo u wjoj. Zajedno kopamo, sejemo, sadimo, zalivamo i plevimo, a najvi{e se veselimo kad vidimo plodove na{eg rada

U na{oj ba{ti je posejan spana}. Nikao je i porastao, zelen i zdrav, obasjan suncem, i de~jim smehom pa je spana} bio tema na skoro svim ~asovima.
Na ~asu iz srpskog jezika smo ga opisivali, na likovnom smo crtali, na muzi~kom smo mu pevali da boqe poraste, na svetu oko nas smo ulep{ali svet sa wim, na ~uvarima prirode smo ga ~uvali.
Do{ao je dan kad smo ga obrali. Napunili smo vre}e spana}em, a na{e u~iteqice su spremile iznena|ewe: PRAVI]EMO PITU ZEQANICU !
Svi smo u~estvovali u pripremi. Neki u~enici su spremili kore, drugi mutili sir i jaja, a kuvarica je pripremila spana}. Sve je bilo spremno za filovawe. Kore su napuwene i tepsija je stavqena u rernu.  [kola je zamirisala najlep{im mirisom. To je bio miris qubavi, sloge i zdravqa. Stali smo u kolonu da dobijemo po jedno ukusno par~e. Svi smo bili sre}ni, siti i zadovoqni. Prevalili smo dug put od wive do trpeze.
Sada ~ekamo da narastu bundeve, jer su u~iteqice obe}ale da }emo praviti bundevaru.
Nau~ili smo da mnogo dece treba da se trudi pre nego {to zeqanica zamiri{e i zarudi.

Grupni rad
3. - 4. razred
O[ ,,22 avgust,,
Bukovac
Нема коментара:

Постави коментар