субота, 16. јануар 2016.

БEШKA - ЛЕТЊА ПУСТОЛОВИНА

LIMENKA PO LIMENKA jednako„LETWA PUSTOLOVINA“

Ve} unazad nekoliko godina, moja {kola ,,Bra}a Grulovi},, u~estvuje u programu prikupqawa aluminijumskih limenki u oranizaciji ,,Riken,, fondacije koja promovi{e recikla`u limenki.

U~enici se veoma trude i svake godine imamo sjajne rezultate. Dva najvrednija u~enika i nastavnica biologije Zorka Vukas, koja koordinira ovom akcijom, bivaju nagra}eni sedmodnevnim kampovawem u nekom zanimqivom mestu.
Pro{le {kolske godine (2014./2015. godina) jedan od nagra|enih u~enika sam bila i ja, Nevena ]ali}, tada u~enica  petog razreda. Moja {kola je bila me|u 12 nagra|enih u Srbiji, a nagrada je bio boravak u Ekolo{kom centru ,,Radulova~ki,, u Sremskim Karlovcima, u periodu od 25. do 31. avgusta. Bila sam veoma uzbu|na, jer se do tada nisam odvajala od roditeqa. Me|utim, ve} prvi susret sa vr{wacima iz drugih {kola i zaposlenima u kampu je govorilo da }e to biti prava ,,Letwa pustolovina,, kako je nazvan na{ program boravka.
Nakon jutarwe gimastike i doru~ka, sledio je izlet na Fru{ku goru, u Dvorsku ba{tu u Sremskim Karlovcima, u  Koviqsko - pertovaradinski rit, Novi Sad  ili posta znamenitostima Sremskih Karlovaca. Posle ru~ka i odmora imali smo edukativne radionice i sportske aktivnosti.                                                                                                                                                                  
Sve je brzo pro{lo i do{ao je dan povratka ku}i. Bilo je suza i obe}awa da }emo dati sve da se dogodine ponovo vidimo. Sre}na sam, {to sam doprinela za{titi `ivotne sredine i stekla nove prijateqe. I daqe }u biti vrlo aktivna u ovoj korisnoj akciji a apelujem da se u wu ukqu~e  moji vr{waci {irom Srbije koji to do sada nisu u~inili.
                                                                                
Nevena ]ali}
6. razred
Osnovna {kola ,,Bra}a Grulovi},,“

Be{ka

Нема коментара:

Постави коментар