субота, 16. јануар 2016.

СЕЛЕНЧА - САМИ ДО ПРОПАСТИ


Selen~a je malo selo blizu Ba~a. Ekolo{ki je dosta nestabilno jer se u wemu nalaze deponije pune sme}a, ostataka hrane, stakla i plastike koje zaga|uju `ivotnu sredinu

Svi znamo da se staklo i plastika najdu`e raspadaju, ali uprkos tome, gra|ani ih i daqe svuda bacaju. Veoma zaga|ene su i mnogobrojne jame u koje se tako|e baca sme}e.
Sme}e nije problem samo u jamama, nego i u ribwaku. U wemu su nekada plivali labudovi i ribe, ali sada je to nemogu}e zbog veoma zaga|ene vode.
U svakom zlu se nalazi i neki tra~ak dobrote. Ovo su dokazali i u~enici
osnovne {kole ,,Jan Kolar,,koji u~estvuju u {kolskim ,,elenim akcijama,,.  Svake godine u junu, u~enici sa svojim razrednim stare{inama ~iste ulice. Sakupqaju otpatke, prazne fla{e, kese, limenke i ostalo sme}e.
Kako ne `eli{ da se drugi pona{aju prema tebi, nemoj ni ti prema wima.
To je na{a poruka svima koji zaga|uju prirodu. I znajte, priroda }e vam uzvratiti istim udarcem  - uni{tavawem prirode uni{tavate sami sebe!

Alena Aleksi
Sabina Bujak
8. razred
Osnovna {kola ,,Jan Kolar,,

Selen~a
Нема коментара:

Постави коментар