субота, 16. јануар 2016.

СУРЧИН - ГЉИВЕ У БОЈЧИНСКОЈ ШУМИ


U edukativnoj radionici ekolo{kog kampa osnovne {kole ,,Vuk Karaxi},,iz Sur~ina, koja se izvodi u Boj~inskoj {umi za{ti}enom prirodnom dobru u neposrednoj blizini naseqa, u~enici su imali zadatak da fotografi{u gqive, posle uvodnog predavawa.
Istra`ivawem stani{ta i fotografisawem gqiva uo~ili smo izuzetno otrovnu gqivu sun~anicu. Poznavawe raznovrsnosti gqiva izuzetno je zna~ajno jer mnoge gqive su lekovite ali se nedovoqno koriste u na{oj kulturi kao hrana i lek. Me}utim, otrovne gqive treba poznavati da ne bi gre{ili.  
Pored sun~ice,  nai{li smo i na rei{i gqivu koja sapada u izrazito lekovite gqive jer sadr`i preko 250 lekovitih sastojaka. Zbog izuzetne lekovitosti yovu je gqivom besmrtnosti a kineyi je koriste ve} 2000 godina.
U Boj~inskoj {umi postoje i otrovne gqive i veliki broj jestivih i lekovitih gqiva. Progla{avawe ovog podru~ja za za{ti}eno prirodno dobro omogu}ava o~uvawe stani{ta od  degradacije usled blizine qudskih naseqa.

Teodora Ga{par
Marija Trajkovi}
7. razred
Osnovnaš{kola ,,Vuk Karaxi},,“
Sur~in

Sun~anica je otrovna vrsta gqive
Lekovita gqiva - Re{i

Нема коментара:

Постави коментар