субота, 16. јануар 2016.

ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА - ПЕШЧАНА ОАЗА НА ЧАРДАКУ


Zimski raspust nam donosi mnogo osmeha, radosti, praznika i dru`ewa.  Kada je zazvonilo posledwe zvono u na{oj {koli u Uqmi, zvono koje je ozna~ilo po~etak zimskog raspusta u {kolskoj 2014-2015. godini, svi su u`urbano i radosno krenuli ku}ama da bi se pripremili za zimovawe na ^ardaku, prelepom mestu na Deliblatskoj pe{~ari, najve}oj pe{~ari u Evropi. Radovali smo se dru`ewu, ali i prirodi koju }emo po prvi put videtiNa ^ardaku se nalaze paviqoni, za boravak posetilaca, u koje smo se udobno smestili.
Ispred paviqona imali smo klackalice i quqa{ke, malo daqe ko{arka{ki i fudbalski teren  gde smo se svakog jutra razgibavali. Svaki dan smo i{li i u duge {etwe sa na{im vodi~em Milanom i nastavnicama.

[etaju}i  kroz {umu videli smo kako qudi brinu o prirodi i `ivotiwama. Po{to u {umi nema nikakve reke ni potoka, `ivotiwe nemaju vodu. Zbog toga svuda po {umi su postavqena pojili{ta ali i hranili{ta i soli{ta kako bi `ivotiwe pre`ivele jaku zimu. Po {umi su postavqene i osmatra~nice pomo}u kojih {umari lak{e brinu o `ivotiwama.Od vodi~a smo saznali mnogo zanimqivih stvari koje se ti~u prirode i `ivotiwa, kao na primer da `ivotiwe imaju svoje instikte koje slede, videli smo i da im uvek treba pomo}i.
Vodi~ nam je pokazao i bunker iz Drugog svetskog rata ali i jedno drvo, klen, koje je jedino ovde samo izraslo, dok su sva ostala  planski posa|ena za vreme carice Marije Terezije.
Koliko su `ivotiwe zbrinute, toliko se mislilo i na ~oveka, u smislu obele`avawa staza po {umi.  Na pojedinim stablima ozna~eni su putokazi  u vidu crvenih i plavih strelica. Tako su nam dani prolazili u dugim {etwama po prelepoj prirodi.
Posebno nas je obradovalo {to je pao sneg i zabelio {umu pa smo u`ivali u sne`nim ~arolijama sankaju}i se i grudvaju}i se.
Ovo zimovawe pamti}emo po nezaboravnom dru`ewu i prelepoj prirodi koju nikako ne smemo zanemariti, uni{titi jer bez biqnog nema ni `ivotiwskog sveta, a ni nas.
Ovakvih mesta kao {to je ^ardak ima malo, ali kad bi svi obratili malo vi{e pa`we, moglo bi ih biti vi{e. Ne zaboravimo da brinemo o prirodi jer bi uskoro mogla da nestane. Imajmo na umu da priroda ne pripada ~oveku, nego ~ovek prirodi. Bez prirode nema ni `ivota na ovoj planeti zato se moramo truditi da je ne uni{tavamo.

Tekst
Teodora Milentijevi}
Ivana Martinov
8. razred

Fotografije
Qubica Klari}
6. razred

Osnovna {kola ,, Branko  Radi~evi}"
Uqma
Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


DELIBLATSKA PE[^ARA OBJEKTIVOM I SLOVIMA U^ENIKA
 
U~enici osnovne {kole ,,Branko Radi~evi}" iz Uqme proveli su zimovawe na ^ardaku u periodu od 23 - 29.12.2014. godine .

38 velikih qubiteqa prirode je sa svojim nastavnicama. Oliverom Klari} i Gordanom Vasi} provelo deo raspusta upoznaju}i se sa  lepotama Deliblatske pe{~are i wenim biqnim i `ivotiwskim svetom. Naravno, kao pravi qubiteqi prirode, Teodora, Ivana i Qubica svoj boravak su zabele`ili foto aparatom i olovkom. Pravi timski rad u~enika 6 i 8 razreda.Нема коментара:

Постави коментар