субота, 16. јануар 2016.

АРХУС ЦЕНТАР НОВИ САД


[KOLE SU ZNA^AJNI  PARTNERI

Razli~iti su na~ini o~uvawa `ivotne sredine, ali za svaki od wih je potrebno dodatno znawe, kao i mesta qudi od kojih to znawe mo`emo dobiti - zato smo  razgovarali sa aktivistkiwom i volonterkom ,,Arhus centra Novi Sad,, Darijom [ajin
Predstavite nam ukratko svrhu postojawa ,,Arhus centra,, u Novom Sadu.
,,Arhus centar Novi Sad,, je formiran 2011. godine uz podr{ku Ministarstva gra|evine i za{tite `ivotne sredine, Misije OEBS u Srbiji, Grada Novog Sada i Uprave Ju`noba~kog okruga, sa ciqem primene Arhuske konvencije u Republici Srbiji. Prema ovoj konvenciji, svaki gra|anin ima pravo na `ivot u zdravoj `ivotnoj sredini. Na{e aktivnosti smo usmerili ka obrazovawu gra|ana, obukama, javnim raspravama i javnim kampawama, sve u ciqu o~uvawa prirodnih resursa za budu}e generacije.

Mo`ete li nam re}i ne{to o nedavnim aktivnostima ,,Arhus centra,,? Ko Vam je najve}a podr{ka u radu ?
Podr{ka ,,Arhus centru Novi Sad,, dolazi sa vi{e strana, ali bez aktivista i volontera nema rezultata. U toku 2015. godine formirali smo Mre`u za smawewe rizika od prirodnih katastrofa u koju su ukqu~ene institucije, civilne organizacije, mediji i jedna banka. Shvatili smo da je potrebno edukovati gra|ane kako delovati pre i nakon prirodne katastrofe. Zna~ajan partner u ovom poslu sigurno }e nam biti {kole, jer trenutno pripremamo priru~nik koji je upravo namewen deci i nastavnicima, a odnosi se na preventivno delovawe. Ovim putem pozivamo sve wih da se ukqu~e u aktivnosti i dodatne edukacije, ali i sa svojim komentarima.
U velikoj volonterskoj akciji, koju smo sproveli u oktobru ove godine na Fru{koj gori,  u~estvovalo je vi{e od 200 volontera. Najmla|i volonter u ovoj akciji imao je 4 godine.To zna~i da nikada nije prerano  da se ukqu~ite.

Kako mozemo o~uvati na{u ravnicu? Koje mere mo`emo preduzeti mi obi~ni qudi?  
Nemamo drugu, samo ovu, jednu jedinu na{u zemqu. Zaga|iva~i treba da znaju da mi imamo znawe i da }emo se boriti protiv wih. Deca treba da znaju da je o~uvawe `ivotne sredine va`no za wih, jer treba da odrastaju u lepom i zdravom okru`ewu koje im daje sve dobro. ,,Arhus centar Novi Sad,, je jako zahvalan na ovom intervjuu, jer }emo sigurno putem teksta do}i do novih aktivista, volontera i saradnika, a to je za nas neprocewivo i veoma va`no.

Hvala Vam na pru`enim informacijama, uvereni smo da }e ovaj na{ razgovor dovesti nove volontere do Va{eg centra.


Ksenija Mudri,
6. razred
Osnovna {kola ,,Jovan Jovanovi} Zmaj,,
Sremska Kamenica

Sve informacije o Arhus centru se mogu dobiti putem mejla: aarhus.novisad@gmail.com ili posetom veb stranice www.aarhusns.rs.   kao i putem dru{tvenih mre`a Fejsbuk i Tviter.

Нема коментара:

Постави коментар