субота, 16. јануар 2016.

КАРАВУКОВО - ОГРЛИЦА ОД СНОВА

(intervju sa plasti~nom fla{om)

U prostorijama osnovne {kole ,,Bora Stankovi},, u Karavukovu je odr`ana konferencija za {tampu sa Wenim Veli~anstvom Plasti~nom Fla{om.  Novinar ,,[kolskog zelenog pressa,,je Fla{i postavio nekoliko pitawa

Koja je Va{a uloga u savremenom dru{tvu?
Ja slu`im qudima {irom sveta.  Postala sam neophodna milijardama qudi svakodnevno.

[ta se de{ava sa Vama kada obavite svoju du`nost?
Te{ko mi je da govorim o tome. ^esto sa mnom postupaju neprimereno, bacaju me, gaze, spaquju, {utiraju...
           
            Kako se ose}ate?
Veoma sam nesre}na i poni`ena.

            [ta bi Vas usre}ilo?
Volela bih da me odnesu u recikla`ni centar. Opet bih bila fla{a, ~a{a ili neki drugi upotrebni predmet. Veoma sam ponosna na svoje ~epove. Wima poma`em bolesnoj deci u akciji ,,^epom do osmeha,,. Moj san je da moja lepota bude ve~na.
          
           Za{to ste izabrali {kolu ,,Bora Stankovi},, u Karavukovu?
@elim da mi u~enici ove {kole pomognu u ispuwewu mojih snova.  Saznala sam da planiraju izradu nakita. Dozvoli}u im da me upotrebe za izradu min|u{a, ogrlica i narukvica.

Kada mo`emo videti izlo`bu nakita?
Izlo`bu ,,Ogrlica od snova,, }emo napraviti na prole}e u saradwi sa ribolova~kim udru`ewem na kanalu Dunav - Tisa - Dunav. Ribolovci ~esto spa{avaju moje ro|ake iz kanala u koji ih bacaju nemarni i neodgovorni qudi. Svaka ba~ena fla{a ugro`ava `ivot riba i biqaka u kanalu. Zajedni~kom akcijom `elimo da uka`emo na re{avawe ovog problema.
           
            Redakcija ,,[kolskog zelenog press-a,, u~enicima i Vama, `eli mnogo uspeha u radu.


Duwa \or|evi}
4. razred
O[ ,,Bora Stankovi},,“

KaravukovoНема коментара:

Постави коментар