субота, 16. јануар 2016.

БЕШКА - СУПЕР БАКА ЧУВАР ПРИРОДЕMi smo |aci ~etvrtaci, ~uvari prirode. Napravili smo intervju sa jednom divnoм bakom iz na{eg sela, ,,super bakom,, Katicom.

Da li volite prirodu ?
Mnogo volim prirodu. Obo`avam {umu i cve}e. Kada bi tako svi voleli svima bi bilo mnogo lep{e. Kao dete, u~itelj nas je u~io da volimo prirodu. I{li smo sa wim i sadili drve}e uz put prema Kr~edinu, pa smo bili jako sre}ni jer mogli smo svima da ka`emo: ,,To je moje drvo!,,Sada tog drve}a nema...Tu`na sam malo.

[ta mislite o onima koji bacaju sme}e?
Mnogo sam quta na wih. Ne treba to da rade.

Da li Vam ~i{}ewe ulice oduzima mnogo vremena?
Ne. Zadovoqstvo mi je. Vreme koje provedem skupqaju}i sme}e nije izgubqeno. Ja sam jako sre}na kad to radim. @elim da dam primer i drugima da i oni po~nu da ~iste ...
Mislim da najvi{e sme}a bacaju deca kada idu i kada se vra}aju iz {kole.To nije dobro.
Ja svakodnevno uzmem kantu i metlicu i po~istim celu ulicu, pa po~istim staklo da deca i moji unuci kada se igraju ne probu{e gumu ili se ne ubodu. Po|em po hleb, ponesem jednu kesu i skupim svo sme}e putem u svojoj ulici.
Grdio me je sin {to ~istim ali ja i daqe to radim i nije me sramota.

Za{to vas deca zovu ,,Super-baka,,?
Zovu me... Ja se ponekad igram ,,izme|u dve vatre,,sa wima na ulici. Vodim svu decu iz kraja u {etqu do parka i na sladoled, po~ela sam pre 6 godina i da brinem o ~isto}i ulice, verovatno zbog svega toga.
 U Be{ki se odr`ava ,,Be{ka fest,, i tada nam iz Nema~ke dolaze gosti i {etaju na{im selom. Znam kako je kod wih sve ~isto i uredno. Malo sam se postidela i tako odlu~ila da ~istim svoju ulicu. Prime}ujem da su mi se neke kom{ije pridru`ile...
Posadila sam cve}e ispred ku}e moje kom{inice koja je preminula. Znala sam da je ona to volela za `ivota...

[ta mislite o Planeti za dvadesetak godina?
Nisam optimista... Ne pla{im se za sebe ve} za svoju decu, unuke i vas...
Previ{e je zaga|iva~a. Ako neki mo}ni qudi ne u~ine ne{to po tom pitawu bi}e stra{no. Nemamo pravo da je zaga|ujemo. Mi smo samo privremeno na woj,  mi smo samo prolaznici... Svi moramo da je ~uvamo!


GRUPNI RAD
4. razed
Osnovna {kola ,,Bra}a Grulovi},, Бeшka

Нема коментара:

Постави коментар