субота, 16. јануар 2016.

РУМЕНКА/НОВИ САД - НЕМАРНОСТ


Da li ste mo`da nekad prolazili pored divqe deponije u blizini nekog naseqa? Da li ste se zapitali koliko neko monstruozan mora biti da bi tim sme}em uni{tio Majku prirodu od koje smo postali? Da li ste vi nekad bacili sme}e, ne mare}i i ne misle}i na posledice?

Ovakvi prizori na`alost postaju svakodnevni u na{oj dr`avi i regionu. Qudski nemar nas vodi do katastrofe prirode. Da li ste svesni da svaki put kada bacite, pa i najmawu papirnu maramicu, skidate jednu kartu sa kule `ivota i opstanka Zemqe?
TO SE MORA PROMENITI!
Ako ovako nastavimo `ive}emo u brdu sme}a! Moramo se osvestiti i probuditi svest u drugima!
Stanovnik sam prigradskog sela Rumenke i svaki dan na putu do {kole vidim puno sme}a koje moraju da ~iste qudi ispred ~ijih ku}a je sme}e ba~eno. Na izlazu iz na{eg sela , prema Ba~kom  Petrovcu, nalazi se jedna deponija gde qudi staju sa svojim automobilima i neretko bacaju ~ak i ~itave vre}e sme}a, ne razmi{qaju}i da se kanal DTD nalazi na 200 metara od te deponije i da vetar lako odnese to sme}e do wega. [to je najgore, ti isti qudi }e nizvodno od deponije pecati na tom istom kanalu blizu kog su bacili sme}e ne obaziru}i se na {to }e oni i wihova porodica jesti tu ribu,  kojoj su uni{tili stani{te i zdravqe uni{tavaju}i bezobzirno i ribu samu.
Na kraju krajeva, taj kanal DTD se uliva u Dunav iz koga crpimo i pijemo vodu. To je ~itav lanac lo{ih doga|aja samo zbog qudske nemarnosti i bacawa mo`da samo jedne maramice.
Nadam se da ovim ~lankommogu da probudim svest kod nekih qudi i nadju}i se da postoje mnogi qudi koji imaju  isto mi{qewe.

S velikom nadom

Marko Mari}
8. razred
Osnovna {kola ,,Sveti Sava,,

RumenkaНема коментара:

Постави коментар