субота, 16. јануар 2016.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА - МУСАВО ЛИЦЕ МИТРОВИЦЕ


Godinama se radnici javnog komunalnog preduze}a ,,Komunalije,, u  Sremskoj Mitrovici bore protiv qudske nemarnosti koja je uzrok nastanka divqih deponija. U ciqu boqeg razumevawa tog problema razgovarali smo sa Tamarom Milkovi}, zadu`enom za odnose sa javno{}u u ovom preduze}u“

Kako funkcioni{u komunalije?
Komunalije odvoze otpad iz doma}instava sa teritorije Sremske Mitrovice, La}arka, Ma~vanske Mitrovice i jo{ dvadeset tri sela. Otpad se odnosi na regionalnu deponiju Srem - Ma~va.

Da li se mogu smawiti koli~ine otpada?
Mogu, i to recikla`om. Pre dve godine ukqu~ili smo se u program ,,Stvarawe dru{tva bez otpada,,. U tu svrhu postavili smo tridesetdva recikla`na ostrva sa tri vrste kontejnera: PET, papir i karton.

Koliko dugo se borite protiv divqih deponija?
Fakultet tehni~kih nauka iz Novog Sada je pre pet godina izvr{io popis svih divqih deponija. Najbitnije je osvestiti gra|ane o za{titi `ivotne sredine. Po~iwemo jo{ od dece u vrti}u.

Koliko {tetno divqe deponije uti~u na `ivotnu sredinu?
Izuzetno! Prvenstveno deluju {tetno na qude. Mo`e do}i do razvoja epidemija zaraznih bolesti. [tete i samoj `ivotnoj sredini, jer otpad koji se talo`i na zemqi zaga|uje podvodne vode.

Da li ka`wavate qude koji zaga|uju okolinu?
Ne, za to je nadle`na komunalna policija. Veliki problem predstavqa `ivotiwski otpad i nedostatak mrcili{ta.

Mihajlo Zori}
8. razred
Osnovna {kola ,,Sveti Sava,,
Sremska Mitrovica
U op{tini postoji trideset, a u samom gradu desetak divqih deponija.


Divqa deponija u La}arku, selu u op{tini Sremska Mitrovica

Нема коментара:

Постави коментар